ENGLISH

 

EĞİTİM


1.  TEMEL HAVACILIK BİLGİ YÖNETİM (AIM) KURSU

Havacılık Bilgi Yönetim Hizmet birimlerinde görev almak üzere ilk kez istihdam edilen stajyer AIM personeline en az 16 haftalık Temel AIM kursu ile 3 haftalık mesleki bilgi ve işbaşı eğitimi verilir. Kursu başarı ile bitiren personel Genel Müdürlük Merkez ve Havalimanlarında bulunan AIM birimlerinde görevlendirilir.

Stajyer AIM Memuru pozisyonuna atanabilmek için:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) İlan edilecek Temel AIM Kursu başlangıç tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

c) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) En az 70 veya üzerinde olmak üzere ilan edilecek KPSS taban puanını almış olduğunu belgelemek (Kurum içi alımlarda KPSS puanı aranmaz ),

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Göreve başlaması uygun görülen adaylardan tam teşekküllü hastaneden durumunu belirtir sağlık kurulu raporu alınır.),

f) Son başvuru tarihi itibariyle İngilizce dilinden KPDS veya YDS sınavlarından en az 'D? düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenmiş ve denkliği kabul edilmiş diğer sınavlardan KPDS veya YDS sınavından en az 'D? düzeyine denk puan aldığını belgelemek,

kriterleri aranır.

 

2. YURT İÇİ SEMİNERLER

Kuruluşumuz AIM personelinin eğitimini sağlamak, son gelişmeleri ve uygulamaları çalışanlara aktarmak amacıyla yılda en az iki defa AIM seminerleri düzenlenmekte olup tüm ilgili Havalimanlarından katılım sağlanarak planlanmaktadır.

 

3.  YURT DIŞI EĞİTİM VE SEMİNERLER

Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) birimlerinde görev yapan AIM Personelinin bilgi ve becerisini arttırmak, son gelişme ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla yurt dışında düzenlenen kurs, seminer ve diğer aktivitelere katılımları sağlanmaktadır.

 

2010 © Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. Tüm Hakları Saklıdır.